Farské oznamy

Od 19.4.2021 sa na sv. omšiach môže zúčastniť v Moravanoch max. 10 ľudí (+ kňaz, asistencia, kostolníčka, organista) a na Hubine max. 8 ľudí (+ kňaz,asistencia, kostolníčka, organista) !

Na sv.omše sa momentálne NEZAPISUJE, úmysly sú zaplnené až do júna !

Vzhľadom k aktuálnej situácii a zatvoreniu kostolov, farnosť nemá žiadne príjmy na potreby a prevádzku kostolov (platba plynu, elektriny, údržba…). Preto Vás úctivo prosím o Vašu pomoca podporu. Ak sa rozhodnete finančne nás podporiť, Vaše dary a príspevky môžete poukázať aj na bežný účet farnosti v Slovenskej sporiteľni. Do poznámky pre prijímateľa uveďte: milodar alebo dar na potreby kostola. Názov a číslo účtu: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Moravany nad Váhom, IBAN: SK48 0900 0000 0000 4827 3032

Pre udelenie pomazania chorých a vyslúženie Sviatostí umierajúcim je potrebné kontaktovať kňaza – správcu farnosti na telefónnom čísle: 033 774 7117 alebo 0910 638 698

Administratívne úkony – vydávanie krstných listov, prepustení, licencií a iných potvrdení – je potrebné kontaktovať kňaza – správcu farnosti na tel. čísle: 033 7747117 alebo 0910 638 698

Pre stiahnutie farských oznamov kliknite sem !

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. Vyplýva to z uznesenia vlády SR zo 16. apríla 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva č. 186 a č. 187 pre tieto stretnutia cirkevného spoločenstva.

Uznesenie vlády zo 16. apríla 2021 a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (vyhláška 186 a vyhláška 187) stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí platia nasledovné podmienky:

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. S účasťou verejnosti boli verejné bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára 2021. Ich konanie sa riadi Covid automatom.

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) dodržiavať respiračnú etiketu,

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku,

h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

i) zakazuje sa podávanie rúk,

j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov,

l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

This will close in 60 seconds